FORGOT YOUR DETAILS?

OPIEKUNOWIE KOŁA

dr hab. Przemysław Frąckowiak

Przemysław Frąckowiak

Nauczyciel akademicki i praktyk, którego zainteresowania koncentrują się w szczególności na takich zagadnieniach, jak: 1) uwarunkowania efektywności procesu resocjalizacji nieletnich realizowanego w przestrzeni powołanych do tego instytucji, a w szczególności zakładu poprawczego; 2) systemowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji; 3) problematyka kapitału ludzkiego i społecznego analizowana w kontekście profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej; 4) uwarunkowania zjawiska przestępczości nieletnich. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor honoris causa International University of Economics and Humanities in Rivne. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W latach 2011 – 2019 redaktor naczelny serii monograficznej Próby i Szkice Humanistyczne. Współorganizator Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej. Uczestnik i współorganizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej i readaptacji społecznej. Organizator i współorganizator konferencji i sesji studenckich oraz studenckich obozów naukowych, między innymi w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie i Zakładzie Poprawczym w Poznaniu.

Dysponuje niemal trzydziestoletnim doświadczeniem praktycznym z pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w obszarze profilaktyki społecznej, resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich i dorosłych. Zajmował stanowisko wizytatora, a także kierownika Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Pracował i nadal pracuje w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w instytucjach resocjalizacji młodzieży, w tym w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i zakładzie poprawczym. Pełnił funkcję eksperta z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Autor i współautor ekspertyz dotyczących funkcjonowania zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, przygotowywanych na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezesów Sądów Okręgowych.

dr hab. inż. Artur Kisiołek, prof. WASE

Artur Kisiołek

Dr hab. inż. Artur Kisiołek, prof. WASE jest dziekanem Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej
Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. oraz profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie
Ekonomiki Przedsiębiorstw i Zarządzania Kadrami Instytutu Ekonomii WASE. W 2006 roku uzyskał
stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat rozprawy: „Rola Internetu w działalności
marketingowej przedsiębiorstw branży metalowej”.

25 października 2022 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania Arturowi Kisiołkowi
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i
jakości. Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę do ubiegania się o uzyskanie stopnia
doktora habilitowanego była monografia pt. „Internet w działaniach marketingowych szkół wyższych
Polski i Ukrainy” Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Działalność naukowo-badawcza dr hab. inż. Artura Kisiołka, prof. WASE oscyluje wokół marketingu
online, transformacji cyfrowej marketingu, marketingu szkół wyższych, marketingu dóbr
przemysłowych, zarządzania strategicznego, teorii przywództwa i motywacji, rynku pracy,
zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Artur Kisiołek odbył szereg staży
zagranicznych, jest autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i
zagranicą. Jest autorem czterech monografii w tym prac „Marketing internetowy szkół wyższych w
Polsce” oraz „Rynek systemów stropowych w Polsce”. Jest także współautorem i redaktorem pięciu
monografii w tym pracy „Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i Ukrainy” wydanej zarówno w
Polsce, jak i w Ukrainie.

Jego działalność naukowa jest ściśle związana z karierą menedżerską. Od momentu ukończenia
studiów magisterskich pracuje zawodowo w praktyce gospodarczej. Od ponad 20 lat zajmuje
stanowiska menedżerskie w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Obecnie pełni funkcję prezesa
zarządu w trzech spółkach z branży budowlanej (Konbet Poznań sp. z o.o.; Fabryka Stropów sp. z o.o.;
Stropy.pl sp. z o.o.), których produkty: prefabrykowane systemy stropowe dedykowane są do
wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dr hab. inż. Artur Kisiołek, prof. WASE jest również
twórcą platformy internetowej oraz koopetycyjnej grupy producentów materiałów budowlanych
Stropy.pl. Istotą jego aktywności naukowej, dydaktycznej i menedżerskiej jest łączenie doświadczeń
uzyskiwanych w każdym z wymienionych obszarów.

Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach:

  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
  • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  • Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

dr Danuta Krzysztofiak, prof. WASE

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (dysertacja doktorska pt. Wspomaganie egzystencji ludzi starszych. Konteksty socjopedagogiczne przygotowana w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), pracownik socjalny (2007), gerontolog (2013), psychotraumatolog (2023).

Od 2013r. zawodowo związana z Wielkopolską Akademią Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej, obecnie zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej. Od 2020 r. pełni funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Sekretarz redakcji serii monograficznej Próby i Szkice Humanistyczne.

Prowadzi działalność naukowo-badawczą, która wpisuje się w obszar pedagogiki społecznej, pracy socjalnej oraz gerontologii. Jest autorką monografii Oblicza starości w perspektywie lokalnej – studium socjopedagogiczne (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016), kilkudziesięciu artykułów naukowych o tematyce pedagogicznej oraz gerontologicznej, a także współredaktorką kilku monografii naukowych. W ostatnim czasie poszerza zainteresowania badawcze o wątki hortiterapeutyczne.

Poza aktywnością naukowo-badawczą jej pasją jest dydaktyka, praca ze studentami ukierunkowana na rzetelne przygotowanie do podejmowania ról zawodowych pedagoga oraz pracownika socjalnego. W trosce o jakość kształcenia i jego kompatybilność z potrzebami praktyki społecznej, współpracuje z lokalnymi placówkami pomocowymi, a także wspólnie ze studentami podejmuje inicjatywy na rzecz innych w myśl zasady Liczy się człowiek!.

Jakub Andrzejczak

Jakub Andrzejczak

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Socjologii Edukacji), dyrektor zarządzający Pracowni Badań Socjologicznych Humlard, kierownik Zakładu Socjologii Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Stypendysta Parrish Foundation (2009). Doświadczenie zdobywane podczas wizyt studyjnych m.in. na University of London, University of Amsterdam oraz University of Virginia â Curry School of Education. Pracownik naukowo-dydaktyczny, prowadzący wykłady, konwersatoria i seminaria z wprowadzenia do socjologii, socjologii edukacji, współczesnych problemów socjologii, metodologii badań społecznych, metodologii badań terenowych. Autor publikacji w zakresie kultury popularnej oraz metodologii badań. Od 2005 roku kierownik i główny wykonawca ponad 40 projektów badawczych, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Autor recenzji raportów z wyników badań, m in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych, Rady Monitoringu Społecznego i obserwatoriów rynku pracy.

Copyright © 2023 Koło Naukowe WASE | kn.wase.edu.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.

TOP